UAE – Việt Nam 23h45 hôm nay  Chẳng việc gì phải cầu hoà