Công an Việt Nam và Công an các tỉnh Bắc Lào Triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia