Phát hiện, xử lý 614 trường hợp vi phạm Luật Giao Thông đường bộ trong ngày 25 10