Điểm đơn thư bạn đọc Báo Bảo vệ pháp luật đầu tháng 6 2019