Doanh nghiệp chạy 3 mỏ cát - dòng sông biến dạng, dân lo