Có không việc thi công trước đấu thầu sau ở Hạ Long