Chuyện lạ ở Hải Phòng  Người dân cắm chông sắt ngăn ô tô húc vào nhà