Chính quyền thành phố Hải Dương cảm ơn Báo Bảo vệ pháp luật