Nếu không điều tra làm rõ, Nhà nước có thể thiệt hại hàng trăm tỷ đồng