Trường THPT được đầu tư xây dựng gần 12 tỉ đồng  rồi bỏ hoang