Về bài Lợn sữa từ vùng dịch ùn ùn về nhà máy chế biến  Cơ quan chức năng né báo chí