TP Hải Phòng phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng