Tâm thư xúc động của du khách nước ngoài vừa hoàn thành cách ly tại Việt Nam