Năm học 2022-2023, phấn đấu 100 HSSV tham gia BHYT và được thụ hưởng các quyền lợi và lợi ích chính đáng từ chính sách BHYT