Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”