Ông Nguyễn Duy Bắc làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh