Ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam