Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai