UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo giải quyết vụ 135 học sinh bất ngờ bị trả hồ sơ