Những học sinh đầu tiên ở TP HCM được đến trường học trực tiếp