Hơn 300 bài thi của thí sinh đã bị sửa điểm ở Hà Giang