BIDV chỉ thừa nhận sơ suất khi không tiếp xúc khách hàng