Gây thiệt hại 208 tỉ đồng, các cựu lãnh đạo VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố