Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng “nhanh nhất thế giới”