Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm