Đà Nẵng muốn chuộc lại  chảo lửa Chi Lăng  Ngân hàng lắc đầu