Từ ngày 23 9, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh một số mức lãi suất