Nhà nước sẽ nắm giữ từ 65 vốn điều lệ trở lên của 4 doanh nghiệp sau cổ phần hóa