Trái phiếu Chính phủ Sản phẩm tài chính an toàn, thanh khoản cho các nhà đầu tư