Quảng Ninh số 1, Hải Phòng số 2 trong xếp hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh