Dàn dựng giải cứu người bị bắt giữ trái pháp luật, hay động cơ mục đích nào khác