Phải thông báo bằng văn bản về tiến độ và kết quả giải quyết cho cơ quan, người đã chuyển đơn