VKSND tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật