Bác đơn kiện của bà Phạm Thị Yến liên quan vụ cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng