Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 15, VKSND tối cao