Cần quan tâm đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên