Thủ tướng Quá trình xây dựng thể chế phải lấy ý kiến của nhân dân, các đối tượng bị tác động