Điều lệ Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII