Đề nghị thu hồi giấy phép Thủy điện Plei Kần tích nước trái phép

Advertisement