Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ra quyết định yêu cầu thanh tra làm rõ