Cục THADS Đắk Lắk lý giải vụ “thất lạc” gỗ tang vật