Diễn biến mới vụ trường chuyên phát hành vé số để bán cho học sinh