Dừng tháo dỡ cầu  xây dựng dỡ rồi bỏ hoang hơn 20 năm