UBND tỉnh Quảng Trị đang rà soát trả lời đơn liên quan đến dự án khai thác mỏ cát lòng sông Mỹ Chánh