Bài viết của Tổng Bí thư Vượt qua thách thức, xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới