Bão số 3 giật cấp 11 tiến nhanh vào vùng bờ biển từ Thái Bình đến Hà Tĩnh