Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ