Thủ tướng Khẩn trương tập trung công việc, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh