Việt Nam - thành viên tin cậy, chủ động, trách nhiệm của Liên hợp quốc