Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa