VKSND tối cao trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh