Thẩm phán phải là tấm gương về độc lập, khách quan, công bằng, tận tụy