Phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân