Bảo đảm tính hiệu lực, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về dầu khí