Chính phủ ban hành Nghị quyết tiếp tục hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện