Cán bộ thanh tra không được nhận quà tặng của đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức