Phải công khai tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh