Không được phép lập vi bằng việc chuyển quyền sử dụng đất chưa có giấy tờ