Một số lưu ý khi trực tiếp kiểm sát một số hoạt động điều tra