VKSND và TAND tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ma túy