Tuyên án ông bố táng tận lương tâm, ném con mới sinh xuống giếng nước