Chân dung ông trùm Khánh trắng  Mua chuộc cán bộ điều tra, tạo vỏ bọc điển hình tiên tiến