Nước mắm Nam Ô được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia