Tín hiệu vui cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam