Đồng Nai cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động 50 công suất