VKSND huyện Hàm Thuận Bắc nỗ lực giải quyết tốt các vụ, việc dân sự, hành chính