Phụ nữ của ngành Kiểm sát không chỉ giỏi việc nước mà mà còn đảm việc nhà