Hiệu quả của công tác kiểm sát, nhìn từ VKSND cửa ngõ thành phố giáp biên giới