VKSND TP Hà Nội Xứng đáng với Cờ thi đua của Chính phủ