Người dân miền Nam sử dụng điện được gì khi giao dịch điện tử