Nghĩa cử cao đẹp của các đoàn viên mang màu áo thiên thanh