Đề nghị tháo dỡ 5 cổng chào xây dựng trái phép ở Kon Tum