Hà Nội kiến nghị thu hồi đất trụ sở các tổng công ty đang bỏ hoang