Đà Nẵng thảo luận phương án xây dựng chính quyền đô thị