Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm sông Tắc