Dừng tất cả các công trình xây dựng trong thời gian giãn cách ở Hà Nội