Thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới Tiết kiệm khoảng hơn 3,2 tỉ USD