Hãi hùng thu gom khẩu trang đã sử dụng để tái chế mang đi tiêu thụ