Ngang nhiên hoạt động khi chưa có đánh giá tác động môi trường