Nhận diện vi phạm, tội phạm trong hoạt động ngân hàng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên