Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh vi phạm quy định về đấu thầu