Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao