Khởi tố người phụ nữ không chấp hành đo thân nhiệt còn tát công an