“Lòng vòng” đường đi của 2 000 tỉ đồng rửa … hóa đơn khống