Theo báo cáo số 02-BC/ĐU, thực hiện các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy VKSND tối cao đã có văn bản yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhìn chung các ý kiến tham gia đều bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc XIII và cho rằng các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện; đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế tình hình của đất nước và của Đảng, có tính tổng kết và khái quát cao.

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới. Đồng thời đánh giá, làm rõ những thành tựu đạt được cũng như việc chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục; các dự thảo văn kiện đã thể hiện tính khách quan, toàn diện, xác định rõ được quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển chiến lược trong thời gian dài.

Cùng với đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối được xây dựng nghiêm túc, công phu, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được cũng như những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII, từ đó đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đột phá về cơ bản sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối.

leftcenterrightdel

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao. (Ngày 26/6/2019)

Đối với các ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo đã đề cập đến các nội dung, gồm: Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; về tầm nhìn và định hướng phát triển; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ; về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; về quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với nội dung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Mục XIII Dự thảo), báo cáo nêu rõ, trong lĩnh vực tư pháp, không quy định chức năng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cho Tòa án nhân dân vì sẽ “vừa đá bóng, vừa thổi còi” không đảm bảo khách quan, vô tư trong công tác xét xử, bởi chức năng duy nhất của Tòa án nhân dân là chức năng xét xử theo quy định của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, thành lập Ban cán sự đảng tại các VKSND cấp cao nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đơn vị này được kịp thời, nhất là những vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tránh sự trông chờ sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Đồng thời, cần cơ cấu Viện trưởng VKSND tối cao là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, các Viện trưởng Viện kiểm sát địa phương nên bố trí tham gia vào Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy... nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp nói chung, ngành Kiểm sát nói riêng.

Ngoài ra các ý kiến còn đóng góp vào các nội dung như: Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thêm vào đó, báo cáo của Đảng uỷ VKSND tối cao còn đề cập đến các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên quan đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, các ý kiến góp ý cơ bản nhất trí với chủ đề Đại hội được xác định trong dự thảo báo cáo, đồng thời cho rằng chủ đề Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, cần phải ngắn gọn nhưng sâu sắc. Để khái quát được đầy đủ và ngắn gọn, phù hợp với chủ đề của Đại hội XIII của Đảng, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ Khối, chủ đề đại hội nên sửa là: “Xây dựng, chỉnh đốn tổ chức đảng các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương, thực chất và hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Đồng thời, báo cáo của Đảng uỷ VKSND tối cao còn đề cập đến nội dung góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

BVPL