Những bóng hồng đoàn viên công đoàn Vụ 14, VKSND tối cao