Một công ty ở Hải Dương mua 45 ô tô thưởng Tết cho nhân viên