Người nghèo, người mất việc nào được hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19