Lên phương án cách ly hơn 1 000 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Quảng Ngãi