Công điện của Thủ tướng về tăng cường biện pháp hỗ trợ người lao động