Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19