Gần 250 công nhân Tết buồn thê thảm vì không có lương