Phát động phong trào thi đua còn chồng chéo, trùng lặp