Hải Phòng dừng các sự kiện du lịch để phòng dịch COVID-19

Advertisement