Nga cân nhắc bắt buộc cài đặt phần mềm nội địa trên smartphone