Người tình đẹp như mộng dan díu hàng chục quan tham Trung Quốc