Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về nhiều vấn đề quan trọng