Đảng giúp khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của tuổi trẻ