Dự kiến đầu tư hàng nghìn tỉ đồng phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi