Thủ tướng Cần những biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn trong phòng, chống dịch COVID-19