Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật nhiều tập thể và cá nhân