Hy hữu máy bay quân sự tông nhau trên không khi huấn luyện