Nhật thực “vòng lửa” hiếm xảy ra trùng vào ngày dài nhất trong năm, 21 6