Truy tìm nam thanh niên nhập cảnh nhiễm COVID-19 trốn cách ly