Thêm 1 ca mới, Việt Nam có 240 người nhiễm COVID-19