Như Xuân, Thanh Hóa Thi công trước, chỉ định thầu  sau