Công văn số 1244/VKSTC-T5 nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, liêm chính.

Thông qua hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành; xây dựng hình ảnh của ngành Kiểm sát, chân dung người cán bộ Kiểm sát kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ nhân dân.

leftcenterrightdel
 Trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Lễ công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

2. Các đơn vị bám sát 5 nội dung trọng tâm tại mục 3 phần II Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai thực hiện. Chú trọng khai thác, viết tin bài về các nội dung, chủ đề: Vai trò của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tại các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực thi công vụ; chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên; phản ánh những kết quả, thành tích nổi bật, bài học kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; các giải pháp đột phá, phương pháp công tác phù hợp, chủ động; những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

3. Giao cho Báo Bảo vệ pháp luật (Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân) tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện tham dự Giải trong toàn Ngành.

- Các cơ quan báo chí trong Ngành mở chuyên mục, tiếp nhận, biên tập, đăng, phát các bài viết hưởng ứng, tham gia Giải do các đơn vị, các tác giả gửi tới; đồng thời, huy động phóng viên thuộc đơn vị mình tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

- Mỗi đơn vị trong Ngành lựa chọn từ 02 đến 03 tác phẩm có chất lượng đã được đăng, phát từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/10/2023 trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình), gửi về Báo Bảo vệ pháp luật chậm nhất là ngày 02/11/2023 để tổng hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đánh giá, lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân yêu cầu Viện trưởng VKSQS Trung ương, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi nhận được công văn này thì phổ biến, động viên tập thể, cán bộ, Kiểm sát viên thuộc đơn vị mình tích cực hưởng ứng, gửi tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023; tạo điều kiện cho phóng viên thâm nhập thực tế, khai thác tư liệu, ghi hình, viết bài về tập thể, cá nhân của đơn vị.

Xem toàn văn nội dung Công văn số 1244/VKSTC-T5 tại đâycong-van-bcd.pdf

BVPL