Theo nội dung Công văn cho biết, ngày 07/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 6526/UBND-TD giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin của một số cơ quan báo chí phản ánh việc Giám đốc Sở NN&PTNT bổ nhiệm cán bộ sai quy định, căn cứ quy định của pháp luật, đề xuất hướng xử lý vi phạm (nếu có) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Nội dung Công văn số 6883/UBND-THKH 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 14/6/2018, Sở Nội vụ đã có văn bản số 02/BC-SNV báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Tại cuộc họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh ngày 14/6/2018; căn cứ ý kiến thống nhất của các đồng chí Thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với nội dung Báo cáo số 02/BC-SNV ngày 14/6/2018 của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh một số vi phạm trong việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc của Sở NN&PTNN, gồm:

Bổ nhiệm bà Lê Thị Bình - Phó Trưởng phòng Dịch hại cây lâm nghiệp thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định tại Khoản 2 và Tiết c, d Khoản 5 Điều 5; Tiết c Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 7 - Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng trạm Thú y thành phố Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định tại Khoản 2 và Tiết c, d Khoản 5 Điều 5; Tiết – Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 7 - Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất - Chuyên viên Phòng trồng trọt, dưới 45 tuổi không có bằng đại học chính quy, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng trồng trọt Sở NN&PTNT, chưa được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở là chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 và Tiết a Khoản 5 Điều 5 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Phòng trồng trọt giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật trước đó bị kỷ luật cách chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng Thọ Xuân do vi phạm rất nghiêm trọng các quy định về phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; quy trình bổ nhiệm không đảm bảo đúng theo Quy chế bố nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh.

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017, Giám đốc Sở NN&PTNT bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động rà soát và cử số công chức, viên chức nêu trên đi học chương trình trung cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Cũng theo nội dung Công văn cho biết, để xử lý, khắc phục vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức, viên chức tại Sở NN&PTNN theo thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT:

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý phòng, ban, đơn vị trực thuộc không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn như đã nêu bên trên.

Yêu cầu thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm và quyết định điều động và bổ nhiệm:

Số 288/QĐ-SNN&PTNT ngày 05/5/2017 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật.

Số 576/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/8/2017 bổ nhiệm bà Lê Thị Bình giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật.

Số 573/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/8/2017 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y.

Số 58/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/02/2018 về việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất giữ chức vụ Phó Trưởng phòng trồng trọt.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT và công chức có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở NN&PTNN thực hiện nghiêm các nội dung đã nêu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2018.

Thế Đức