Khai trừ khỏi đảng nguyên Trưởng phòng Tài chính của Sở GD ĐT Gia Lai