Thi hành kỷ luật cảnh cáo nhiều cán bộ ở tỉnh Gia Lai