Theo Kế hoạch, mục đích của việc tổ chức nhằm đề cao ý nghĩa Ngày Pháp luật đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KSND. Đồng thời, khuyến khích các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Cùng với đó, thông qua các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2021 là: Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung Ngày Pháp luật năm 2021 bao gồm: Quán triệt, phổ biến đến các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên, công chức khác, viên chức của VKSND về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung Ngày Pháp luật năm 2021.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 gắn với việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; các quy chế, quy định, quy trình, kỹ năng nghiệp vụ mới được ban hành trong ngành KSND nhằm triển khai thi hành các luật về tư pháp; tập trung phổ biến các luật có hiệu lực thi hành năm 2021 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Tăng cường quán triệt, phổ biến và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, học sinh. (Ảnh minh hoạ)

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến VKSND.

Tăng cường tổ chức hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tuyên truyền tấm gương Kiểm sát viên giỏi, bản lĩnh, đạo đức; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Về hình thức, Kế hoạch nêu rõ: Phát huy vai trò, sự chủ động của các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành KSND trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, Cổng/Trang thông tin điện tử; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Đồng thời, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương điển hình trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Về thời gian thực hiện, cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức khác, viên chức VKSND. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ, Trang thông tin điện tử của VKSND các cấp tăng cường việc đăng tải thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính Phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và các cơ quan hữu quan ban hành có liên quan đến ngành KSND; chú trọng các thông tin trao đổi vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; các thông tin về hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật, chuyên mục hỏi - đáp pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Kế hoạch yêu cầu Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang tin điện tử, Truyền hình KSND phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về Ngày Pháp luật; thông tin, tuyên truyền về kết quả tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động được đề cập tại Kế hoạch này; tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; phối hợp với Vụ Thi đua - khen thưởng và các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
P.V