Thanh bảo kiếm xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19