Theo Kế hoạch, việc phát động, tổ chức phong trào thi đua nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn Ngành; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua; nhân rộng, lan toả các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay. Kết quả thực hiện phong trào thi đua được tổng hợp vào thành tích thi đua của mỗi đơn vị, tập thể, cá nhân hàng năm.

Cũng theo Kế hoạch, nội dung phong trào thi đua bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành KSND; phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong thực hiện các nội dung trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Vụ 2, VKSND tối cao tổ chức cuộc thi báo cáo vụ án hình sự bằng sơ đồ tư duy. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của VKSND tối cao về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ đó thay đổi về phương thức làm việc theo hướng chuyển đổi số.

Kịp thời xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số với nội dung, biện pháp cụ thể, sát với yêu cầu chung và phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị, tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đánh giá về chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Tham mưu, đề xuất ý tưởng, nội dung, yêu cầu về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; nêu cao trách nhiệm, góp ý có chất lượng đối với các đề án, dự án, trong kiểm thử, triển khai các ứng dụng CNTT của Ngành.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng CNTT; tích cực tự học, tích luỹ kinh nghiệm; năng động, sáng tạo, có những sáng kiến về ứng dụng CNTT, kịp thời giải quyết những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn hoạt động của đơn vị, công tác chuyên môn của cá nhân.

Đạt chỉ số cao trong thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong ngành KSND. Đảm bảo về bảo mật thông tin, an ninh mạng, quản lý, vận hành an toàn, thông suốt, các trang thiết bị CNTT...

Liên quan đến công tác khen thưởng, ngoài việc đề cập đến nguyên tắc, đối tượng, Kế hoạch cũng nêu rõ hình thức khen thưởng bao gồm: Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân.

Về thời gian, phong trào thi đua được thực hiện từ quý IV năm 2023 đến hết quý III năm 2025. Khen thưởng vào dịp Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 hàng năm.

Trong tổ chức thực hiện, theo Kế hoạch: Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua.

Các đơn vị Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, trang tin điện tử của VKSND các cấp kịp thời phát hiện, biểu dương, phổ biến và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

P.V