Chủ trì và điều hành Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương thuộc Khối thi đua.

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương có 8 đơn vị thành viên gồm: Kiểm toán Nhà nước (khối trưởng khối thi đua năm 2023), TAND tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, phong trào thi đua của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương có chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hưởng ứng phong trào thi đua của Khối, các bộ, ban, ngành trong khối thi đua đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với tinh thần “càng khó khăn càng ra sức thi đua”…

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua - khen thưởng của từng thành viên trong Khối cũng có nhiều đổi mới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, việc triển khai công tác thi đua - khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng bộ, ban, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ, ban, ngành; qua đó thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác; góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua - khen thưởng của các bộ, ban, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. 

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành; kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua đã tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, đi tới thống nhất chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong đó, cần tiếp tục việc đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng bộ, ban ngành; tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua cũng như kinh nghiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng bộ, ban, ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo sự lan tỏa của các gương điển hình trong từng thành viên và toàn Khối thi đua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 được Khối thi đua xác định đó là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua - khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ban, ngành trong Khối, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị thành viên trong Khối.

P.V