Việc triển khai phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KSND trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện quản lý tài chính, tài sản công đúng mục đích, nội dung, định mức theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm sự giám sát của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND trong triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của toàn ngành KSND, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về nội dung phong trào thi đua, Kế hoạch nêu rõ: Quán triệt đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tập trung vào những nội dung trọng tâm, cụ thể, sát với điều kiện, tính chất hoạt động của Ngành.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Cụ thể như: Thi đua nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành từ đó có những kiến nghị về xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, nhằm khắc phục, hoàn thiện tình trạng thất thoát, lãng phí góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng.

Thi đua thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước; trong thẩm định, phê duyệt vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân đúng kế hoạch; quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án.

Thi đua thực hành, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định. Xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu lập, thấm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm việc mua sắm tập trung theo quy định; thực hiện nghiêm các quy dịnh về công khai, minh bạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thi đua đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm giảm chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác.

Thi đua bố trí hợp lý, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian lao động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Kế hoạch, phong trào thi đua được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 2022 - 2025): Ban hành kế hoạch hướng dẫn tổ chức triển khai trong Quý III năm 2023. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm toàn ngành KSND trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vào năm 2026 và thực hiện tổng kết vào năm 2030.

P.V