Theo VKSND tối cao (Vụ 12), ngày 23/8/2021 Ban cán sự đảng VKSND tối cao có Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ về việc nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Cải cách tư pháp trong VKSND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Căn cứ Kế hoạch trên, trong phạm vi được Ban cán sự đảng VKSND tối cao phân công thực hiện, Vụ 12 - VKSND tối cao đề nghị VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp giai đoạn từ 1991 đến 2020 và giải pháp, kiến nghị đề xuất hoàn thiện chức năng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045 với các yêu cầu được nêu tại công văn này.

Cụ thể, nêu và phân tích kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phân tích đánh giá thực trạng thực hiện.

Phân tích mối quan hệ phối hợp giữa VKSND với CQĐT, Tòa án, Cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức khác trong thực hiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát việc thực hiện hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức Vụ 12 - VKSND tối cao trao đổi để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. (Ảnh: Thị Dịu)

Mối quan hệ giữa VKSND với HĐND, UBND và các cơ quan tổ chức khác trong hệ thống chính trị (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn luật sư, Hội luật gia...) trong thực hiện cơ chế phân công phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước. 

VKSND tối cao (Vụ 12) cũng lưu ý, khi phân tích, đánh giá những nội dung trên, cần nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 

Đồng thời, đánh giá theo 3 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn từ năm 1991 đến trước năm 2002; giai đoạn từ năm 2002 đến trước năm 2013; giai đoạn từ  năm 2013 đến năm 2020 (Đối với VKSND cấp cao đánh giá từ khi thành lập đến năm 2020); nêu phương hướng, giải pháp, kiến nghị đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2045. 

VKSND tối cao đề nghị các VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung trên, gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 12) trước ngày 20/9/2021 để Vụ 12 xây dựng báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong toàn Ngành. 

Ngoài báo cáo, VKSND tối cao đề nghị Viện kiểm sát các địa phương thống kê danh sách Kiểm sát viên, cán bộ hiện nay đang được phân công thực hiện công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

P.V