Đó là yêu cầu được nêu tại Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 vừa được VKSND tối cao ban hành.

Theo VKSND tối cao, năm 2021, với nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động gắn với công tác xây dựng Ngành.

Cụ thể đó là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Các đơn vị tiếp tục hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động nêu trên. Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 21/10/2016 của VKSND tối cao; trên cơ sở điều kiện thực tế và địa bàn hoạt động, lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ để hướng phong trào thi đua vào việc góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Từng đơn vị lựa chọn hình thức thiết thực để thực hiện tốt phong trào thi đua; tham gia các hoạt động với địa chỉ cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, vận động giúp đỡ người nghèo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân khu vực nông thôn.

Thời điểm của đợt thi đua này tính từ ngày 1/6/2020 đến 31/5/2021.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của đơn vị.

Một phong trào thi đua khác là phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Xác định phong trào thi đua này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của Ngành, các đơn vị lựa chọn nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể được quy định tại Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 8/3/2012 của VKSND tối cao triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và Công văn số 2021/VKSTC-VP ngày 21/6/2012 của VKSND tối cao; Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của VKSND tối cao về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Thời điểm của đợt thi đua này tính từ 1/6/2020 đến 31/5/2021.

Ngoài các phong trào thi đua nêu trên, các đơn vị hưởng ứng các phong trào do chính quyền, đoàn thể địa phương phát động; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua làm triệt tiêu động lực phấn đấu thi đua; khuyến khích việc chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và xử lý nghiêm minh vi phạm, tiêu cực, đồng thời động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của ngành KSND trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021.

Đối với công tác khen thưởng, VKSND tối cao nêu rõ, VKS các cấp cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong việc khen thưởng và đề nghị xét, khen thưởng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện. 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng rõ ràng, trung thực, chính xác những thành tích đã đạt được và chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Trường hợp báo cáo thành tích không thể hiện đầy đủ, rõ ràng theo các tiêu chuẩn, điều kiện của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì không được xét khen thưởng.

VKSND tối cao cũng yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình của đơn vị để có hình thức phát động, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời gửi đăng ký thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND (Vụ 16) trước ngày 20/2/2021.
P.V