Theo Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC, các đơn vị trong ngành KSND căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91), Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND (Thông tư số 01), tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng báo cáo theo đề cương.
 
Việc xét, khen thưởng năm 2020 cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong việc khen thưởng và đề nghị xét, khen thưởng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, có thành tích cụ thể mang lại hiệu qua thiết thực, tránh tràn lan, hình thức để lấy đủ chỉ tiêu, số lượng.
 
Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng rõ ràng, trung thực, chính xác những thành tích đã đạt được và chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích.
 
Trường hợp báo cáo thành tích không thể hiện đầy đủ, rõ ràng theo các tiêu chuẩn, điều kiện của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì không được xét khen thưởng.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa cho đại diện nữ công chức, viên chức cơ quan VKSND tối cao nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Liên quan đến việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến, Hướng dẫn nêu rõ: Cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trong đó phải có sáng kiến được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận.

Về thẩm quyền quyết định đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm, Hướng dẫn quy định: Viện trưởng VKSND tối cao trình cấp trên quyết định: Cờ thi đua của Chính phủ.

Viện trưởng VKSND tối cao quyết định: Đối với tập thể: Tặng Cờ thi đua của ngành KSND; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến”.

Đối với cá nhân: Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

Mặt khác, Hướng dẫn cũng quy định: Thủ trưởng các đơn vị C1, T2, T3, T4, T5, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định hoặc được Viện trưởng VKSND tối cao ủy quyền quyết định: Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”; tặng Giấy khen.

Ngoài ra, Hướng dẫn còn nêu rõ: Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” (nếu có) đến Cụm trưởng, Khối trưởng để tổ chức bình chọn, suy tôn đối với 2 hình thức khen thưởng này.

Gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Vụ Thi đua - Khen thưởng, VKSND tối cao, chậm nhất là ngày 4/12/2020 gửi báo cáo tóm tắt thành tích; chậm nhất là ngày 7/12/2020 gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; hồ sơ đề nghị khen thưởng; biên bản họp, bình xét thi đua của cụm, khối thi đua.

P.V